PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dzierżoniów, 18 kwietnia 2016 r.

SZD.ZP.10.2016

 

PROTOKÓŁ 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu:

„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej

szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim

poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych

 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.”

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 8 kwietnia 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postepowania.

2.Lista ofert:

W dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00 dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęła tylko jedna oferta

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

Siedziba: Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław

spełnia/nie spełnia

17 097 PLN

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia kryteria dostępu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

z siedzibą ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław, za kwotę 17 097 PLN brutto

  1. Uwagi: Po terminie wpłynęła jedna oferta, którą pozostawiono bez rozpatrzenia.

     

                      Sporządził: 

  Ewelina Kuduk