Dzienne archiwa: Kwiecień 8, 2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Dzierżoniów, dnia 8 kwietnia 2016r

SZD.ZP.10.2016

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze  nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16, (Oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”  w ramach Poddziałania 7.1.1. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz 5 gmin (Gmina Łagiewniki, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Bielawa, Gmina Piława Górna) oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na adaptacji i wyposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla 16 szkół (planowana liczba pracowni 25 – 30).

  1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 10 maja 2016r.

  1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

  1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 

  1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 18 kwietnia 2016 r. do godz. 14:30.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00.

  1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

  1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie papierowej (2 egzemplarze) i w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków w systemie SNOW.

  1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Umowa projekt 7.1.1

Ogłoszenie – Poddziałanie 7.1.1