Dzienne archiwa: Marzec 17, 2016

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

w Powiecie Dzierżoniowskim”

 

 

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt „Poprawa efektywności  energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowski” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16 w ramach poddziałania 3.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz 4 gmin (Gmina Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Bielawa) i dotyczy robót termomodernizacyjnych 10 obiektów.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności projektu – 21 kwietnia 2016r.

  1. Warunki udziału w postepowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 5 mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

  1. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

  1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 29 marca 2016r do godz. 14:00. O terminie wpływy decyduje moment wpływu ofertyudokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 29 marca 2016r o godz. 14:15.

  1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

  1. Inne informacje:

Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formieumożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków w systemie SNOW.

  1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

SW Zapytanie ofertowe

SW Projekt umowy