Dzienne archiwa: Październik 29, 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NR SZD.ZP.07.2018

Dzierżoniów, 2018-10-29

Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”; znak sprawy: SZD.ZP.07.2018

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W dniu 02.10.2018r. Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kampanii informacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 23.10.2018r do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 us 1 pkt 2 Pzp.

Wobec braku innych ofert należało orzec jak w sentencji.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania SZD.ZP.07.2018