Dzienne archiwa: Listopad 16, 2017

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

SZD.ZP.007.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 16.11.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu
pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 4 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:45, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

 ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota

600,00

 

Wersja 2 –  wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 000,00

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota 738,00

 

Wersja 2 – wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 230,00

TAK
(oferta spełnia kryteria formalne w ogłoszeniu)

 

 

 

 

NIE
Z uwagi na fakt, że drugi wariant (format A3), przewyższa szacunkową wartość zamówienia,

Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy – wersję1.

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęła jedna oferta.  Oferta firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów, nie zawierała dokumentów, na mocy których Pan Rafał Pawłowski Redaktor naczelny WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, może sporządzać i składać oferty przetargowe w imieniu firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560. W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty. Dokument, na mocy którego Wydawca „Tygodnik Dzierżoniowski, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów (reprezentowany przez p. Rafała Pawłowskiego Redaktora Naczelnego) może przygotowywać i składać oferty przetargowe, został dostarczony w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował ofertę firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów. Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy-wersję 1.