Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.006.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 13.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 oferty:

 

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

Drukarnia Wydawnictwo Edytor Tomasz Ligięza,
ul. Ząbkowicka 52,
58-200 Dzierżoniów,
NIP 882-001-14-78

2 234,00

2 747,82

TAK

2.

ProgresArt Agencja Reklamowa Sławomir Tryniecki,
ul. Cicha 4/6,
58-200 Dzierżoniów

NIP 897-132-77-59 

4 770,00

5 867,10

TAK

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie:
Drukarnia Wydawnictwo Edytor Tomasz Ligięza
, ul. Ząbkowicka 52, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-001-14-78.