Kategorie archiwum: Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolorSZD.ZP.11.2019

Dzierżoniów, dnia 04.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na publikację materiału informacyjno-promocyjnego w lokalnej prasie dla projektu "Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie o cenę

2. Wzór Umowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

SZD.ZP.10.2019

Dzierżoniów, 03.06.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM"

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 23.05.2019 r.

SZD.ZP.10.2019

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na publikację materiału informacyjno-promocyjnego w lokalnej prasie dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie o cenę

2. Wzór Umowy

 

 

BIURO NIECZYNNE

logo SZD3

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 02.05.2019 r. Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" będzie nieczynne. 

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolorPod adresem poniżej znajdą Państwo informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16661#infowyk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.04.2019 r.

 

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" : DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

OGLOSZENIE O UDZIELENIEU ZAMOWIENIA (1)

Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska zaprasza do składania ofert na postępowanie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej pod nazwą  „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/16661

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zapytania ofertowego na organizację transportu wycieczek dla uczniów ze szkół położonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na organizację transportu wycieczek dla uczniów ze szkół położonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 26.03.2019 r.

SZD.ZP.05.2019

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na organizację transportu wycieczek dla uczniów ze szkół położonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Transport dzieci oraz ich opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.) ze szkół znajdujących się w powiecie dzierżoniowskim:

– I Liceum Ogólnokształcące, ul. Marsz. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów;

– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego, Ul. Szkolna 5, 58-260 Bielawa;

– Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, ul. Bolesława Chrobrego 25, 58-230 Niemcza;

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, 58-210 Łagiewniki;

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna;

– Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego, ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna;

– Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Bielawska 58, 58-262 Ostroszowice;

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Tuszyn 47, 58-207 Tuszyn;

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów;

– Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie im. Bohaterów Westerplatte, os. Błękitne 25, 58-200 Dzierżoniów;

– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów.

b) Transportem objętych zostanie łącznie ok. 730 osób;

c) W ramach zamówienia zrealizowanych zostanie ok. 25 przejazdów, w ramach których przewożonych będzie od 10 do 50 osób;

d) Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie uzgadniany z przewoźnikiem co wyjazd/wycieczka. Będzie on uwzględniał dokładną liczbę osób oraz terminy wyjazdów i przyjazdów;

e) Szacowana ilość kilometrów w ramach całego projektu – ok. 7140.

3. Kod CPV: 60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą;

Kod CPV: 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego.

4. Szczegółowy opis tras zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy.

5. Do czasu trwania wycieczki należy doliczyć czas niezbędny na dokonanie kontroli kierowcy i stanu technicznego pojazdu przez instytucję uprawnioną do przeprowadzenia tego typu kontroli. Po przeprowadzonej kontroli kierowca zobowiązany jest przekazać kierownikowi wycieczki dokument potwierdzający sprawność techniczną pojazdu oraz zaświadczenie o trzeźwości uzyskane po kontroli przez Policję w dniu wyjazdu.

6. Wykonawca zapewni przejazd pojazdem klasy turystycznej o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki. Każdy pojazd realizujący usługę musi być sprawny technicznie, wyposażony w pasy bezpieczeństwa, systemy ABS i EPS (lub inne systemy równoważne), klimatyzację, nagłośnienie, mikrofon. Pojazd winien mieć oznaczenie znakiem „dzieci”. Pojazd ma posiadać aktualne okresowe badania techniczne oraz aktualne polisy OC i NNW. W pojeździe ma znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o aktualnym terminie przydatności do użycia.

7. Wykonawca zapewnia niezbędną ilość kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1155 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku awarii środka transportu bądź stwierdzenia w trakcie kontroli, że stan techniczny pojazdu nie spełnia warunków pozwalających na dopuszczenie do jazdy, Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w zapytaniu ofertowym i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – od kwietnia2019 roku do kwietnia 2020 roku.

Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie uzgadniany z przewoźnikiem co wyjazd/wycieczka.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

80% – Cena – Łączna cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia (podana przez Wykonawcę w złotych brutto);

20% – Rok produkcji pojazdów – Przyjmuje się, że każdy pojazd przeznaczony do transportu dzieci otrzyma 10 pkt. w przypadku produkcji pojazdu po 2010 roku, a pojazdy wyprodukowane przed 2010r. – 0 pkt. (Do wyliczeń przyjmuje się 2 pojazdy).

 

 1. Termin i sposób składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dzierżoniowie, w terminie do dnia 03 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00 lub przesłać pocztą – o ważności oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego a nie data nadania pocztowego.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 roku o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień związanych ze złożonymi ofertami.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy m.in. w zakresie:

1. wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych pomimo zachowania należytej staranności,

2. wprowadzenia zmian w umowach między Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

4. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

5. zmian harmonogramów dowożenia i długości trasy, w przypadku zmiany liczby przewożonych dzieci, w okolicznościach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

6. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym wynagrodzenia określonego w umowie,

7. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 1. Inne informacje:

Pozostałe szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w załączniku nr 6 tj. Zapytanie ofertowe.

9. ​Załączniki:

 1. Projekt umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 1.
 2. Formularz cenowy oferty – załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków postępowania – załącznik nr 3.
 4. Wykaz posiadanych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.
 5. Opis wyliczeń ceny oferty – załącznik nr 5.
 6. Zapytanie ofertowe.

ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

ZALACZNIK NR 2_FORMULARZ OFERTOWY

zapytanie ofertowe

ZAŁACZNIK NR 1_PROJEKT UMOWY

ZAŁACZNIK NR 3_OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4_WYKAZ POJAZDÓW

ZAŁĄCZNIK NR 5_OPIS WYLICZEŃ CENY OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

                                                                                                                                                                                                                                                                   Dzierżoniów, 19.03.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

"DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

POSTĘPOWANIE II

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty