Kategorie archiwum: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 19.02.2019 r. 

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na część II i III (dostawę pomocy dydaktycznych oraz pomocy terapeutycznych i logopedycznych)

w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

Informacja o wynikach naboru: Koordynator projektu unijnego

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

NABÓR KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO –  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" informuje, iż wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora projektu unijnego wybrana została Pani Anna Parys. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.02.2019 r.

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na   na Część I (dostawa mebli) w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

zawiadomienie o wyborze

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” 58-200 Dzierżoniów Rynek 36 ogłasza nabór na stanowisko pracy: Koordynator projektu unijnego

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Koordynator projektu unijnego
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:  

 • Koordynowanie prac związanych z prawidłową realizacją projektu (opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej oraz jej przeprowadzenie, tworzenie i nadzór harmonogramu realizacji projektu, nadzór nad terminowością prowadzenia poszczególnych działań).
 • Koordynowanie zadań realizowanych przez partnerów oraz podmioty realizujące projekt.
 • Przeprowadzenie promocji projektu.
 • Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz Instytucję Zarządzającą.
 • Monitorowanie i rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu, uczestników projektu harmonogramu i budżetu projektu.
 • Rozliczanie kosztów projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność.
 • Wprowadzanie zmian do projektu.
 • Obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu.
 • Opracowywanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne – formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.

Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel.

 

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony.
 3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów).

 

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające doświadczenie.
 4. Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 12:00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.

 

klauzula_informacyjna

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

SZD.RPO.10.2.23.2019                                                                                                                                                                                                          Dzierżoniów, 31.01.2019 r.

 

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1.       Zamawiający:

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

W dniu 23.01.2019 r. zapytanie o cenę umieszczono na stronie Zamawiającego (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?p=1058) oraz skierowano do sześciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.       Lista ofert:

Do dnia 31.01.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty.

Lp.

Oferent

Cena część I
(PLN brutto)

Cena część II

(PLN brutto)

Uwagi

1.

 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

 

1 278,00

2 879,00

Brak uwag

2.

 

Progresart Sławomir Tryniecki
ul. Cicha 4/6
58-200 Dzierżoniów

 

1 906,50

3 001,20

Brak uwag

 

 

3.       Rozstrzygnięcie

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert zamówienie otrzymuje:

 

Marginez
Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

4.       Uwagi: Brak

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Joanna Sadolewska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 25.01.2019 r.

SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, że dokonał sprostowania w cenie brutto oferty nr 5, uwzględniając zapisy Działu XII pkt. 4 SIWZ, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 w CZĘŚCI I- sprzęt elektroniczny.

Sprostowanie – Część I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 24.01.2019 r.

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

Poniżej Zamawiający publikuje Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem.

Protokół z sesji otwarcia ofert_24 01 2019

Załącznik do protokołu z Sesji otwarcia ofert_24 01 2019

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 23.01.2019 r.

 

SZD.RPO.10.2.23.2019

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części
w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.       Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szukawspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego składa się z 2 części.Część pierwsza – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 22 (dwudziestu dwóch) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1000 (tysiąca) sztuk naklejek samoprzylepnych. Część druga zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 16 (szesnastu) jednostronnych roll-upów.

 

a)      Część pierwsza – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 22 (dwudziestu dwóch) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1000 (tysiąca) sztuk naklejek samoprzylepnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz zgodnie z wytycznymi

  Wytyczne dotyczące plakatów:

– ilość: 22 sztuki (dwadzieścia dwie)

– wymiary: 297 mm wys. X 420 cm szer.,

– materiał: spienione PCV 3 – 5 mm,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– trwały montaż (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,
– montaż plakatów należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w: Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej, Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piławie Dolnej, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostroszowicach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

   Wytyczne dotyczące naklejek samoprzylepnych:

– ilość: 1 000 sztuk (tysiąc),

– wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys.,

– materiał: etykiety samoprzylepne,

– czytelność/przejrzystość czcionki,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

b)      Część druga – zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 16 (szesnastu) jednostronnych roll-upów zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu
w orientacji pionowej, na którym znajdować się będzie nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu, logotypy oraz 3 zdjęcia związane
z tematyką projektu przedstawiające m.in. pracownie: matematyczno-przyrodnicze, językowe, logopedyczne. Zdjęcia zamieszczone na roll-upach powinny zostać powielone
i wykorzystane zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia).

·         Parametry techniczne roll-upów:

– format roll-upów: w orientacji pionowej,

– wymiary: 85 cm szer. x 200 cm wys.,

– konstrukcja roll-upu: aluminiowa,

– podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej
w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M.

– trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonane metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720X1440 dpi – pełen kolor wydruku, czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– materiał: m.in. Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działania promieni UV, materiał bez efektu zwijania się boków lub falowania materiału,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

-akcesoria: wielowarstwowa, usztywniania torba transportowa w zestawie,

-roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów,
– dostawa roll-upów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika
w Dzierżoniowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej, Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mościsku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostroszowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych. 

3.       Termin realizacji zamówienia:

a)       Część pierwsza – dostarczenie do siedziby Zamawiającego, etykiet samoprzylepnych  oraz dostawa i montaż plakatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w terminie:  do 18 lutego 2019 r.

b)      Część druga – dostawa roll-upów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie: do 18 lutego 2019 r.

4.       Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5.       Termin i sposób składania ofert:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać  na w/w adres w terminie do 31.01.2019 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

·         nazwa Oferenta oraz adres

·         dopisek: Oferta – wykonanie materiałów informacyjno -promocyjnych dla projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”
Część …..

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto, w tym montaż i dostawę o której mowa w punkcie 2, a) i b) za wykonanie danej części zamówienia. W przypadku składania oferty na wszystkie części, każdą część zamówienia należy wycenić osobno.

6.       Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 11:15.

7.       Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

8.       Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

9.       Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Ogłoszenie 10.2

Wzór umowy – część pierwsza

Wzór umowy – część druga

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów 21.01.2019 r.

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na   na Część I (dostawa mebli) w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-cz. I meble

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 18.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_8