OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

SZD.RPO.10.2.23.2019                                                                                                                                                                                                          Dzierżoniów, 31.01.2019 r.

 

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1.       Zamawiający:

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

W dniu 23.01.2019 r. zapytanie o cenę umieszczono na stronie Zamawiającego (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?p=1058) oraz skierowano do sześciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.       Lista ofert:

Do dnia 31.01.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty.

Lp.

Oferent

Cena część I
(PLN brutto)

Cena część II

(PLN brutto)

Uwagi

1.

 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

 

1 278,00

2 879,00

Brak uwag

2.

 

Progresart Sławomir Tryniecki
ul. Cicha 4/6
58-200 Dzierżoniów

 

1 906,50

3 001,20

Brak uwag

 

 

3.       Rozstrzygnięcie

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert zamówienie otrzymuje:

 

Marginez
Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

4.       Uwagi: Brak

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Joanna Sadolewska