Dzienne archiwa: Lipiec 31, 2017

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”

Dzierżoniów, dnia 31 lipca 2017r

 

​​OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich

– kampania informacyjno-edukacyjna”

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projekt pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna” w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.04.04.01-IZ.00-02-256/17 w ramach poddziałania 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne”.

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz Gmin – członków Stowarzyszenia  i dotyczy realizacji kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie Dolnego Śląska.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia i przekazania Studium Wykonalności Projektu – 28 sierpnia 2017r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent zobowiązany jest wykazać doświadczenie obejmujące wykonanie minimum 3 studiów wykonalności dla projektów nieinwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 0,3  mln PLN netto każdy. Potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić w formie referencji wydanych przez podmiot zamawiający.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

             Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

 1. Termin i sposób składania ofert:

            Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia w 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 8 sierpnia 2017r do godz. 14:00. O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

            Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwę Oferenta, adres, oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

– dopisek „Oferta – Studium Wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta powinny stanowić załączniki do oferty.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Dzierżoniowie, Rynek 36 w dniu 8 sierpnia 2017r o godz. 14:15.

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Unieważnienie postepowania:

           Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiające realizację projektu i w przypadku gdy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 1. Inne informacje:

          Studium należy przekazać w formie elektronicznej, zarówno jako cały dokument oraz w formie umożliwiającej wstawienie opisów w odpowiednie miejsca w generatorze wniosków RPO WD.

 1. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt

Ogłoszenie