Dzienne archiwa: Maj 16, 2016

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dzierżoniów,  16 maja 2016 r.

 

SZD.ZP.13.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu  06 maja 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl  w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

2.Lista ofert:

W dniu 06 maja 2016 r. o godz. 12:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 2 oferty

 

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Solent  Sp. z o.o.

Ul. Kwiska 5/7,

54-210 Wrocław

spełnia/nie spełnia

14 760,00 PLN

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

2

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

Ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław

spełnia/nie spełnia

8 900,00 PLN

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

  W odpowiedzi na ogłoszenie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

  Oferta firmy Solent Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, nie spełniła warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego (pkt 4 ), nie przedstawiono dokumentów potwierdzających doświadczenie Oferenta.

  Oferta Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak z siedzibą ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław, spełniła wszystkie warunki udziału  w postępowaniu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

 

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

ul. Jedności Narodowej 45b

50-260 Wrocław,

za kwotę 8 900,00 PLN brutto.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Sporządził:

                                                                                                                                                                                                                                      Ewelina Kuduk