Miesieczne archiwa: Styczeń 2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 16.01.2019 r.

Zamawiający publikuje

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

ZMIANA_OGLOSZENIA_UZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 15.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 14.01.2019 r. 

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY

– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE

– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_3

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.01.2019 r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

 

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pyt.1_II 

Odpowiedzi na pyt.2_II

 

 

 

 

 

 

 

 

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Projekt pn.: „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Lider projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

 

Partnerzy projektu:

 • Powiat Dzierżoniów,
 • Gmina Miejska Dzierżoniów,
 • Gmina Dzierżoniów,
 • Gmina Piława Górna,
 • Gmina Niemcza,
 • Gmina Łagiewniki

 

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

 

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 • organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną
  z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

 

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

 

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

 

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

 1.  "Z jezykiem obcym za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego  i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
 2.  "Młody przyrodnik" -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
 3.  "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
 4.   Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
 5.  "Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

 

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

 

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor Dzierżoniów 08.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA
DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

 

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY
– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE
– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. PUBLIKACJA_UZP

3. SIWZ_POSTEPOWANIE_II_08_01_2019

4. Załacznik nr 4a do SIWZ

5. Załacznik nr 4b do SIWZ

6. Załacznik nr 4c do SIWZ

7. Załącznik nr 1a do SIWZ

8. Załącznik nr 1b do SIWZ

9. Załącznik nr 1c do SIWZ

10. Załącznik nr 2a do SIWZ

11. Załącznik nr 2b do SIWZ

12. Załącznik nr 2c do SIWZ

13. Załącznik nr 3a do SIWZ

14. Załącznik nr 3b do SIWZ

15. Załącznik nr 3c do SIWZ

16. Załącznik nr 5a do SIWZ

17. Załącznik nr 5b do SIWZ

18. Załącznik nr 5c do SIWZ

19. Załącznik nr 6a do SIWZ

20. Załącznik nr 6b do SIWZ

21. Załącznik nr 6c do SIWZ 

22. Załącznik nr 7 do SIWZ

23. Załącznik nr 8a do SIWZ 

24. Załącznik nr 8b do SIWZ

25. Załącznik nr 8c do SIWZ

26. Załącznik nr 9 do SIWZ

27. Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych a) część I – Meble, b) część II – Sprzęt elektroniczny, c) część III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

 

Dzierżoniów, 04.01.2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka". 

Unieważnienie postępowania – część 3 – pomoce dydaktyczne.

 

unieważnienie cz.3

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych a) część I – Meble, b) część II – Sprzęt elektroniczny, c) część III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 04.01.2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka". 

Unieważnienie postępowania – część 2 – sprzęt elektroniczny.

 

unieważnienie cz.2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 03.01.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"Wyposażenie dla szkoł na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka"

protokoł z sesji otwarcia_03.01.2019r